Polityka prywatności

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Administratorem oraz właścicielem serwisu med-lek.pl jest MED-LEK LAB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przy ul. Sadowa 14, 21-500 Biała Podlaska, NIP 5372671851, REGON: 524159545, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0001012912, o kapitale zakładowym 5.000 zł., wpłaconym w całości.

2.Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych jakie możesz nam udostępnić podczas korzystania ze sklepu internetowego oraz wykorzystywania plików cookies w sklepie internetowym.

3. Polityka prywatności ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla klientów sklepu internetowego oraz aplikacji (nie jest umową ani regulaminem).

4. Słowa, wyrażenia i skróty występujące w polityce prywatności rozpoczynające się dużą literą (np. sprzedawca, formularz zamówienia, newsletter, usługa elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w regulaminie sklepu internetowego dostępnym w sklepie internetowym.

5. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania konkretnych danych osobowych jest udostępniana każdorazowo podczas ich pozyskiwania w treści klauzuli informacyjnej zamieszczonej w widocznym i łatwo dostępnym miejscu. Dotyczy to w szczególności informacji o celu i podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych, okresie ich przechowywania oraz odbiorcach, którym są one przekazywane.

6. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podmioty współpracujące, podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie administratora. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.
§ 2 Administrator Danych Osobowych i dane kontaktowe

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za:

a) pośrednictwem sklepu internetowego (w tym z wykorzystaniem plików cookies lub podobnej technologii) uzyskanych w oparciu o aktywność klienta w internecie,

b) innych kanałów komunikacji z klientem np. call center;

jest MED-LEK LAB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przy ul. Sadowa 14, 21-500 Biała Podlaska, NIP 5372671851, REGON: 524159545, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0001012912, o kapitale zakładowym 5.000 zł., wpłaconym w całości.

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, można skontaktować się:

a) tradycyjnie na adres podany powyżej ul. Sadowa 14, 21-500 Biała Podlaska.

b) mailowo: [email protected]

c) telefonicznie 48 535 892 330 (pn.-pt. 8:00 – 16:00) opłata jak za połączenie standardowe – wg. cennika właściwego operatora).

3. Jeżeli:

a) chcesz skontaktować się z administratorem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych,

b) masz pytania dotyczące danych lub uwagi odnośnie tej polityki,

c) jeśli chcesz skorzystać z przysługujących ci praw odnośnie dotyczących cię danych przetwarzanych przez administratora jako ich administratora, możesz skontaktować się z nami pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną na dane kontaktowe wskazane powyżej.
§ 3. Jakie dane osobowe przetwarzane są przez administratora

1. Dane osobowe – to informacje odnoszące się do zidentyfikowanej bądź możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. Zaliczają się do nich następujące informacje: adres IP, forma zwracania się, imię i nazwisko, adres, adres mailowy, numer telefonu.

2. Przetwarzamy dane osobowe:

a) użytkowników sklepu internetowego, w tym posiadających konto,

b) klientów,

c) kontrahentów,

d) subskrybentów newslettera,

e) osób, które wyraziły zgody na komunikację marketingową,

f) osób kontaktujących się, ale również osób, które udostępniły administratorowi swoje dane osobowe z wykorzystaniem innych kanałów komunikacji, tj.: witryny internetowej https://www.instagram.com/ oraz https://www.facebook.com (w tym aplikacje dla telefonów komórkowych), których zasady działania oparte są o regulacje udostępnione w szczególności pod adresem https://www.facebook.com/legal/terms, dostarczane odpowiednio przez Facebook Inc. lub Facebook Ireland Limited (dalej również: „serwis Facebook”). Zasady ochrony oraz wykorzystywania danych osobowych przez serwis Facebook i Instagram udostępnione są np. na stronie: https://www.facebook.com/policy.php. administrator nie ma wpływu na treść regulacji prawnych serwisu Facebook, w tym dotyczących danych osobowych.
§ 4. Zakres, cel i podstawa prawna i okres przetwarzania zbieranych danych

1. Dane osobowe przetwarzane są przez administratora w serwisie w celu umożliwienia korzystania z funkcjonalności sklepu internetowego, w tym automatycznie podczas korzystania z serwisu, tj. w celu:

a) dostarczania i wyświetlania treści w sklepie internetowym – w tym celu przetwarzamy dane osobowe w postaci: adres ip, pliki cookies; dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust 1 lit f) RODO – prawnie uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie sklepu internetowego,

b) świadczenia usługi konto – w tym celu przetwarzamy dane osobowe w postaci: adres email, hasło, adres ip, pliki cookies, imię i nazwisko, dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust 1 lit b) RODO; dane w tym celu będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres świadczenia usługi konto,

c) zawierania umowy za pośrednictwem sklepu internetowego – w tym celu przetwarzamy dane osobowe w postaci: adres IP, pliki cookies, adres email, imię i nazwisko, dane adresowe (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym, kraj), dane do wystawienia faktury, dane o płatnościach, numer telefonu kontaktowego, nr zamówienia lub inne dane podane przez usługodawcę w serwisie lub w trakcie kontaktu z klientem; dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust 1 lit b) RODO; dane w tym celu będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres 6 lat.

d) wypełniania zobowiązań administratora jako sprzedawcy i usługodawcy – w tym celu przetwarzane są imię, nazwisko, dane o zamówieniu, dane o płatności, e‑mail, telefon, adres ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym, kraj, nr rachunku bankowego, dane do wystawienia faktury lub innego dokumentu np. NIP, PESEL; dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust 1 lit c) RODO – w szczególności w zakresie obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego; dane w tym celu będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres wynoszący 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany z umową zawartą z administratorem.

e) przesyłania przez administratora na wskazany przez klienta adres poczty elektronicznej zamówionego newslettera, a także informacji handlowych na wskazane kanały komunikacji [email, sms, telefon] – w tym celu przetwarzamy dane kontaktowe adres email, numer telefonu, dane o zamówieniach, imię, nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres ip, pliki cookies, dane o zamówieniach i dane wynikowe – dane osobowe w tym celu przetwarzamy na podstawie wyrażonej zgody w tym zakresie na podstawie art. 6 ust 1 lit a) RODO; dane w tym celu będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres 5 lat.

f) w celach statystycznych i analitycznych, dopasowania strony do twoich preferencji – na podstawie zgody art. 6 ust 1 lit a) RODO – dane osobowe w tym celu przetwarzamy z wykorzystaniem narzędzi i plików cookie opisanych w niniejszej polityce prywatności na podstawie wyrażonej zgody w tym zakresie na podstawie art. 6 ust 1 lit a) RODO; dane w tym celu będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres do 12 miesięcy.

g) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych na podstawie art. 6 ust 1 lit f) RODO, który jest:

– realizacja obowiązków reklamacyjnych dotyczących sklepu internetowego, rozpatrywania reklamacji dotyczących produktów,

– prowadzenia i funkcjonowania sklepu internetowego i zapewniania bezpieczeństwa korzystania z nich, w tym dla ujawniania nadużyć i dokonywania analiz, statystyk, realizacji ankiet, badania satysfakcji,

– przygotowanie i przedstawianie dopasowanych do zainteresowań i potrzeb osób, których dane osobowe dotyczą reklam oraz ofert i otrzymywania informacji handlowej, w szczególności przesyłania przez administratora na wskazany przez klienta adres poczty elektronicznej zamówionego newslettera;

– w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, w celu archiwizacji danych.

dane w tym celu będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres 6 lat.

2. Aktywność użytkownika w sklepie internetowym, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (chronologiczny zapis elektronicznych danych zawierający informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących sklepu internetowego służącego do świadczenia usług elektronicznych przez administratora). Informacje zebrane w logach przetwarzane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) przez okres do 12 miesięcy przede wszystkim w celach związanych ze prowadzeniem sklepu internetowego i przetwarzane są w celach serwisowych, technicznych, analitycznych, statystycznych i na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem.

3. W pozostałym zakresie uzasadnionym celami przetwarzania dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak istnieć będzie podstawa prawna ich przetwarzania, chyba, że obowiązujące przepisy prawa wymagałyby dłuższego okresu ich przechowywania, np. dla wykorzystania w postępowaniach sądowych których stroną będzie podmiot danych i administrator.

4. Z końcem okresu przechowywania i braku innej podstawy prawnej do ich przetwarzania, dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.
§5 Odbiorcy

1. Przekazanie danych przez administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.

2. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom wspierającym działalność administratora, w tym w szczególności:

a) dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych [wsparcie it w zakresie obsługi sklepu internetowego, hositng poczty email, usługi serwisowe, serwerowe),

b) podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności – obsługującym płatności elektroniczne lub karty płatnicze – w przypadku klienta, który korzysta w serwisie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą administrator udostępnia zebrane dane osobowe wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w serwisie internetowym na zlecenie administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności,

c) agencje marketingowe i dostawcy systemów it służących do wspierania marketingu (w zakresie usług marketingowych),

d) dostawcy usług księgowych, prawnych, doradczych zapewniający administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna).

3. Odbiorcą danych mogą być także dostawcy umieszczonych na stronie serwisu internetowego wtyczek społecznościowych, skryptów oraz innych podobnych narzędzi umożliwiających przeglądarce osoby odwiedzającej stronę serwisu internetowego pobieranie treści od dostawców wspomnianych wtyczek i przekazywanie w tym celu tym dostawcom danych osobowych osoby odwiedzającej, w tym również: Facebook Ireland ltd. – administrator korzysta na stronie sklepu internetowego z wtyczek społecznościowych serwisu Facebook i instagram i w związku z tym gromadzi i udostępnia dane osobowe usługobiorcy korzystającego ze strony sklepu internetowego do Facebook Ireland ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland) w zakresie i zgodnie z zasadami prywatności dostępnymi tutaj: https://www.facebook.com/about/privacy/ (dane te obejmują informacje o działaniach na stronie serwisu – w tym informacje o urządzeniu, odwiedzanych witrynach, zakupach, wyświetlanych reklamach oraz sposobie korzystania z usług – niezależnie od tego, czy użytkownik sklepu internetowego ma konto na Facebooku i czy jest zalogowany do Facebooka).

3. Odbiorcą danych mogą być także organy władzy publicznej oraz podmioty wykonującym zadania publiczne np. w przypadku zgłoszenia oszustwa – właściwe organy wymiaru sprawiedliwości, a także w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa, np. prowadzenia postępowań kontrolnych u administratora, ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy.
§6 Transfer danych poza EOG

Jeżeli administrator przekazuje dane osobowe do państwa trzeciego. W przypadku przekazania danych osobowych poza europejski obszar gospodarczy, takie przekazanie może odbyć się wyłącznie na zasadach określonych w art. 46, art. 47 lub 49 RODO. Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez: współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja komisji europejskiej; stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez komisję europejską; stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy. Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.
§7 Profilowanie danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane do celów tzw. profilowania zwykłego (np. dostosowywania komunikatów, banerów do zainteresowań), – aby lepiej dopasować kierowany przekaz informacyjny i marketingowy o administratorze, jego produktach i usługach, a także podmiotów powiązanych z administratorem [link]. Staramy się aby nasze materiały promocyjne, informacyjne i marketingowe były dla podmiotu danych wartościowe, dlatego w celu dostosowania informacji marketingowych do indywidualnych preferencji i zainteresowań danego klienta [prezentowanie reklam, ofert, promocji (rabatów)] wykorzystywane są informacje dotyczące używania sklepu internetowego, np. poprzez analizę tego jak często odwiedzasz sklep internetowy, dane o zamówieniach, działaniach w kanałach sprzedaży administratora (IP komputera, pliki cookie, preferowane sposoby zakupu), dane o zainteresowaniu ofertą/newsletterem lub asortymentem administratora, dane socjodemograficzne (np. płeć, wiek, lokalizacja). Staramy się, aby informacje uzyskane wskutek profilowania przy użyciu zautomatyzowanych systemów informatycznych stanowiły podstawę do analizy oczekiwań klientów, aminy kierunków działania administratora, nie wpływając istotnie na decyzje klienta.
§8 Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie danych osobowych w serwisie jest dobrowolne, ale konieczne dla realizowania jednego lub większej ilości celów przetwarzania danych osobowych wskazanych w § 4 ust 1 powyżej, których administrator nie będzie mógł zrealizować w przypadku niepodania danych osobowych.
§9 Prawa podmiotu danych związane z ochroną danych osobowych

1. W przypadku dochodzenia państwa praw, prosimy o kierowanie korespondencji na dane podane w § 2 polityki. Prosimy jednocześnie o przesłanie wszelkich niezbędnych informacji, które pozwolą nam na jednoznaczną identyfikację tożsamości podmiotu realizującego prawa.

2. Każdy podmiot, którego dane administrator przetwarza ma prawo:

a) dostępu do treści danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii, 10

b) żądania sprostowania,

c) usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),

d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

e) prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora, jeżeli przetwarzanie oparte jest o umowę [art. 6 ust 1 lit b) RODO] albo o zgodę [art. 6 ust. 1 lit. a) RODO],

f) prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych, w szczególności wobec marketingu bezpośredniego opartego na moc art. 6 ust 1 lit f) RODO. Prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych dla celów opartych na art. 6 ust 1 lit f) RODO z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją,

g) prawo wniesienia skargi do prezesa urzędu ochrony danych osobowych.

h) cofnięcia zgody, co może nastąpić w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonane przed jej wycofaniem. Zgody mogą zostać przez nich w każdej chwili odwołane, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,

3. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych następuje z naruszeniem obowiązujących przepisów, każdemu podmiotowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W tym celu, mogą się państwo zwrócić do urzędu ochrony danych osobowych, który jest właściwy ze względu na państwa miejsce zamieszkania. Mogą się państwo zwrócić również do urzędu ochrony danych osobowych, który jest właściwy miejscowo dla naszej firmy. Dane kontaktowe znajdą państwo poniżej: urząd ochrony danych osobowych, ul. Stawki 2 00‑193 warszawa, [email protected]
§ 10 Pliki cookies oraz podobna technologia

1. Administratora za pomocą plików cookies (lub o funkcjonalności zbliżonej do cookies) zbiera informacje o każdej osobie odwiedzającej sklep internetowy. Serwis korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczka), a poniżej przedstawia się szczegółowe informacje w tym zakresie. Uzyskiwanie i przechowywanie informacji z wykorzystaniem cookies jest możliwe na podstawie wyrażenia przez użytkownika zgody. Standardowo przeglądarki internetowe lub inne oprogramowania zainstalowane na komputerze bądź innym urządzeniu podłączonym do sieci domyślnie zezwalają na umieszczanie plików cookies na takim urządzeniu

2. Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu użytkownika przeglądającego serwis. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin użytkownika w serwisie i dokonywanych przez niego czynności. Stosowane przez administratora cookies są bezpieczne dla urządzenia użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez użytkownika i dostosować serwis indywidualnie każdemu użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

3. Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:

a) pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji;

b) sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji;

c) trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej.

4. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia. w przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

Pliki cookies są przechowywane w celach inne niż niezbędne w tym w celach marketingowych na podstawie zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). te pliki cookies są zatem aktywowane tylko wtedy, gdy użytkownik wyrazi zgodę na przechowywanie, wyrażając zgodę w okienku plików cookies w serwisie internetowym.

ustawienie wybrane podczas pierwszej wizyty w odpowiedzi na powiadomienie (okienko) o pliku cookies zostanie zapisane. Wybrane ustawienia można w dowolnym momencie uregulować w ustawieniach prywatności.

5. Administrator wykorzystuje cookies administratora w następujących celach:

a) konfiguracji serwisu i realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności sklepu internetowego – rozpoznania urządzenia i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb; zapamiętania danych potrzebnych do korzystania ze sklepu internetowego,

b) analiz i badań oraz audytu oglądalności – tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy sklepu internetowego korzystają z niego, co umożliwia ulepszanie struktury i zawartości, funkcjonalności sklepu internetowego,

c) zapewnienia bezpieczeństwa sklepu internetowego.

podstawą przetwarzania tak uzyskanych danych jest uzasadniony interes administratora, jakim jest potrzeba zapewnienia najwyższej jakości treści prezentowanych przez administratora poprzez ich dostosowanie do preferencji użytkowników oraz marketing – w tym bezpośredni – produktów i usług administratora lub jego partnerów, przy czym w takim wypadku partnerzy nie biorą udziału w przetwarzaniu danych klienta. W zakresie w jakim również partnerzy administratora dostarczający narzędzia wspierające funkcjonowanie sklepu internetowego mogą mieć bezpośredni dostęp do tych informacji – podstawą prawną takiego przetwarzania jest wyrażona przez klienta dobrowolna zgoda.

6. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Użytkownik ponadto może sprzeciwić się działaniom administratora podejmowanym w celu opisanym powyżej. W przypadku wyrażenia zgody, w tym na prezentowanie, tworzenie, przyznanie i realizację dedykowanych reklam, ofert lub promocji (rabatów) dostosowanych do jej preferencji, może ona zostać w dowolnym momencie wycofana – nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

7. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

8. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej serwisu.

9. Każdy użytkownik serwisów powinien dbać o bezpieczeństwo swoich urządzeń, które służą dostępowi do sieci internet. Takie urządzenie powinno posiadać program antywirusowy z aktualną bazą definicji wirusów, aktualną i bezpieczną wersję przeglądarki internetowej oraz włączoną zaporę sieciową (ang. firewall). Użytkownik powinien ponadto cyklicznie sprawdzać, czy system operacyjny i programy zainstalowane na nim posiadają najnowsze aktualizacje, ponieważ w atakach wykorzystywane są błędy wykryte w zainstalowanym oprogramowaniu. Producenci programów starają się eliminować takie zagrożenia za pomocą aktualizacji.

10. Wykorzystanie plików cookies w celu zbierania za ich pośrednictwem danych w celach marketingowych lub innych niż niezbędne do wyświetlania strony internetowej, w tym uzyskania dostępu do danych zapisanych na urządzeniu użytkownika, wymaga uzyskania zgody użytkownika. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana. Zezwolenie nie jest wymagane jedynie w przypadku plików cookies, których stosowanie jest niezbędne do świadczenia usługi telekomunikacyjnej (transmisja danych w celu wyświetlenia treści). Usunięcie lub zablokowanie zapisywania plików cookies oraz wycofanie zgody na wykorzystanie plików cookies możliwe jest za pośrednictwem ustawień przeglądarki. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod poniższymi linkami:

Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl‑pl/help/17442/windows‑internetexplorer‑delete‑manage‑cookies

Opera: http://help.opera.com/windows/12.10/pl/cookies.html

Safari: https://support.apple.com/kb/ph5042?locale=en‑gb

11. Dane z plików cookies będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu. Administrator może usunąć dane osobowe, jeśli przez 3 lata nie zostaną one wykorzystane do celów marketingowych chyba, że przepisy prawa będą zobowiązywać administratora do dłuższego przetwarzania danych osobowych.

12. Administrator stosuje różne rozwiązania i narzędzia wykorzystywane dla celów analitycznych i marketingowych.

Współpracujemy tylko z partnerami przetwarzającymi, którzy są w stanie zapewnić odpowiedni poziom ochrony twoich danych osobowych. Ujawniamy twoje dane osobowe stronom trzecim lub urzędnikom publicznym, gdy jesteśmy do tego prawnie zobowiązani. Możemy ujawnić twoje dane osobowe stronom trzecim, jeśli wyraziłeś na to zgodę lub istnieją ku temu inne podstawy prawne.
Facebook Ads

Facebook Ads to system reklamowy w ramach serwisu Facebook i dostarczane jest przez Facebook, Inc., 1602 s. California ave. Palo Alto, CA 94304, USA., którego używamy do wyświetlania reklam użytkownikom Facebook w ramach których serwis korzysta z tzw. kodów remarketingowych. Kody wykorzystywane są w celu dopasowania zindywidualizowanych reklam do poszczególnych klientów, a następnie ich wyświetlenia w sieci reklamowej danego dostawcy (Google, Facebook). Sieci te obejmują zarówno witryny dostawców, jak również ich partnerów handlowych. Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępna są na witrynach dostawców, w tym:

• Google: https://policies.google.com/technologies/types?hl=pl

• Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Używamy go do prowadzenia remarketingu i kampanii reklamowych w sieci reklamowej Facebooka, w celu tworzenia raportów skuteczności kampanii i śledzenia konwersji. Facebook Ads gromadzi dane behawioralne na temat użytkowników w oparciu o pliki cookie i zachowuje dane w swoich centrach danych, w tym w Lulea, w Szwecji w unii europejskiej. informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe – nie pozwalają nam na twoją identyfikację. możemy jedynie podejrzeć, jakie działania zostały przez ciebie podjęte w ramach naszej strony. informujemy cię jednak, że Facebook może łączyć zbierane informacje z innymi informacjami o tobie zebranymi w ramach korzystania przez ciebie z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. z poziomu swojego konta na Facebooku możesz również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności. tutaj znajdziesz przydatne informacje w tym zakresie: https://www.facebook.com/ads/settings.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz bezpośrednio tam: https://www.facebook.com/privacy/explanation
Google Analytics

Dostarczane jest przez Google LLC, 1600 Ampitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Pliki cookies Google Analytics są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z sklepu internetowego przez użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania serwisu. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners .

Możesz zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych danych przez pliki cookies na naszej i innych stronach, które wykorzystują ga, poprzez instalację odpowiedniej wtyczki do przeglądarki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Natomiast szczegółowo przetwarzanie danych w ramach GA opisane zostało przez Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.
Google Tag Manager

Korzystamy z narzędzia Google Tag Manager firmy Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Narzędzie to pozwala nam zarządzać skryptami na stronie internetowej sklepu internetowego np. skrypty śledzenia konwersji z systemów reklamowych takich jak Google Ads, skrypty związane ze zgodami udzielonymi przez użytkownika, śledzące zachowanie użytkownika przez narzędzia analityczne takie jak Google Analytics. Narzędzie Google Tag Manager jest stosowane do zarządzania tagami (znacznikami) strony internetowej za pośrednictwem interfejsu. Stosowanie Google Tag Manager nie wiąże się z zapisywaniem plików cookie ani gromadzeniem danych osobowych. Narzędzie to umożliwia działanie innych tagów, które w pewnych okolicznościach mogą gromadzić dane. Google Tag Manager nie korzysta z tych danych. Jeśli na poziomie domeny lub plików cookie została dezaktywowana opcja zapisywania, będzie to obowiązywać w odniesieniu do wszystkich tagów trackingowych, zaimplementowanych za pośrednictwem Google Tag Manager.

Jednak pozyskane w ten sposób dane są uogólnione – zagregowane dane dotyczące uruchamiania tych skryptów, bez możliwości identyfikacji konkretnego użytkownika. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem:

https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl
Google Ads

Usługa Google Adwords remarketing stanowi ofertę Google LLC (www.google.com).

Z pomocą Google Adwords promujemy naszą stronę internetową w wynikach wyszukiwania oraz na stronach osób trzecich. W tym celu przy okazji odwiedzin naszej strony internetowej automatycznie pozostawiany jest w urządzeniu każdego odwiedzającego tzw. plik remarketing cookie firmy Google, który z pomocą pseudonimowego identyfikatora (id) oraz na podstawie odwiedzanych przez państwa stron umożliwia wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach.

Dalsze przetwarzanie danych ma miejsce tylko wtedy, gdy wyrazili państwo zgodę wobec Google na łączenie historii przeglądania i użycia aplikacji z państwa kontem oraz wykorzystanie informacji z państwa konta Google do personalizowania reklam, które wyświetlane są na stronach internetowych. Jeśli w takim przypadku będziecie państwo zalogowani podczas wizyty na naszej stronie internetowej w serwisie Google, Google wykorzysta państwa dane razem z danymi Google Analytics w celu stworzenia i zdefiniowania list grup docelowych dla celów remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu Google łączy tymczasowo państwa dane osobowe z danymi Google Analytics, aby utworzyć grupy docelowe.

– narzędzie to mierzy skuteczność kampanii reklamowych realizowanych przez administratora, pozwalając na analitykę takich danych jak np. słowa kluczowe czy liczba unikalnych użytkowników. Informacje na temat przetwarzania danych przez Google w zakresie powyższej usługi dostępne są pod linkiem: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl
Inne wtyczki portali społecznościowych

Na stronie używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy takie jak: Facebook, Instagram oraz Pinterest.

Wyświetlając naszą stronę internetową, która zawiera taką wtyczkę, twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do twojej przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że twoja przeglądarka wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy ani nie jesteś u niego akurat zalogowany. Taka informacja wraz z twoim numerem IP jest przez twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.

Jeśli natomiast zalogowałeś się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie do twojego profilu w danym serwisie społecznościowym.

Jeśli użyjesz danej wtyczki, by udostępnić materiał, to odpowiednia informacja zostanie

również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana.

Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się

osobom dodanym jako twoje kontakty. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego

przetwarzania i wykorzystywania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz

twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę twojej

prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

• Facebook – https://www.facebook.com/legal/fb_work_privacy

• Pinterest – https://policy.pinterest.com/pl/privacy‑policy

Jeżeli nie życzysz sobie, by serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na naszej stronie bezpośrednio twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie musisz wylogować się z tego serwisu. Możesz również zastosować rozszerzenia do przeglądarki blokujące skrypty – wtedy uniemożliwisz ładowanie się tych wtyczek.
HubSpot

HubSpot Analytics (HubSpot, Inc.) HubSpot Analytics to usługa analityczna świadczona przez HubSpot, Inc. Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania. Hubspot CRM to usługa zarządzania bazą danych użytkowników świadczona przez HubSpot, Inc. Gromadzone dane osobowe: adres e‑mail, numer telefonu oraz różne rodzaje danych określone w polityce prywatności usługi.

HubSpot to narzędzie online do marketing przychodzącego (tzw. inbound marketing) i sprzedaży, z której korzystamy w marketingu mailowym, automatyzacji marketingu, personalizacji stron internetowych i integracji danych CRM o potencjalnych klientach z ich danymi behawioralnymi. HubSpot gromadzi historię przeglądania (tylko z naszej strony) oraz dane osobowe użytkownika pozyskane za pośrednictwem formularzy. korzystanie z narzędzia HubSpot wiąże się z wykorzystaniem dodatkowych plików cookies. Szczegółowy zakres oraz sposób działania poszczególnych cookies został opisany na stronie HubSpot: https://knowledge.hubspot.com/reports/what‑cookies‑does‑hubspot‑set‑in‑a‑visitor‑s‑browser produkty HubSpot są hostowane w amerykańskich centrach danych, a HubSpot przechowuje dane użytkowników przez 12 miesięcy. (cel przetwarzania danych: analityka, śledzenie konwersji na podstawie zgody, podstawa prawna: art. 6(1)(a) RODO). Narzędzie HubSpot monitoruje użytkowników za pomocą plików cookie przeglądarki, co oznacza, że: aktywność użytkownika jest monitorowana anonimowo. Jeżeli użytkownik przekaże swoje dane w jednym z formularzy, to HubSpot skojarzy jego poprzednie odsłony poszczególnych podstron na podstawie śledzącego pliku cookie. Istnieje możliwość usunięcia plików cookies, co oznacza że użytkownik będzie w takiej sytuacji traktowany jako nowy użytkownik i zostanie mu przypisany nowy plik cookie. HubSpot przypisze wyświetlenia strony do użytkownika, jeśli użytkownik kliknie łącze w wiadomości e‑mail, która kieruje do strony z zainstalowanym kodem śledzenia HubSpot. Więcej szczegółów znajduje się na stronie: https://knowledge.hubspot.com/account/how‑does‑hubspot‑track‑visitors
Vimeo

Na naszej stronie internetowej można oglądać filmy przesłane do Vimeo (Vimeo Inc., 555 West 18th street, Nowy Jork, NY 10011, USA („Vimeo”). Jeśli odwiedzasz jedną z naszych stron z wtyczką Vimeo, nawiązywane jest połączenie z serwerami Vimeo. Serwer Vimeo jest informowany o tym, które z naszych stron odwiedziłeś. Ponadto Vimeo otrzyma twój adres IP. Dotyczy to również sytuacji, gdy nie jesteś zalogowany na koncie Vimeo podczas odwiedzania naszej strony internetowej lub nie masz konta Vimeo. Informacje są przesyłane na serwer Vimeo w USA. Jeśli jesteś zalogowany na swoim koncie Vimeo, Vimeo umożliwia powiązanie zachowań związanych z przeglądaniem bezpośrednio z twoim osobistym profilem. Możesz temu zapobiec, wylogowując się z konta Vimeo przed odwiedzeniem naszej strony internetowej.

Aby uzyskać więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika, zapoznaj się z polityką prywatności Vimeo pod adresem https://vimeo.com/privacy
Akamai

Nasza strona korzysta z usług dostarczania, bezpieczeństwa i analizy świadczonych przez Akamai Technologies, Inc., Cambridge, MA, USA („Akamai”).

Korzystamy z usług Akamai, aby przyspieszyć działanie naszej strony i ją chronić.

Usługi te wykorzystują pliki cookie, pliki tekstowe, sygnały nawigacyjne w sieci web i interfejsy przeglądarki, które tworzą pliki dziennika umożliwiające firmie Akamai:(i) szybkie, niezawodne i bezpieczne udostępnianie witryny internetowej, (ii) wykonywanie analiz działania witryny i wynikającego z niego doświadczenia użytkownika, (iii) przeprowadzanie analiz bezpieczeństwa, (iv) zapobieganie dostępowi do witryny internetowej przez osoby nieupoważnione oraz (v) tworzenie raportów o działaniach z punktów (i)-(iv) dla klientów.

Generowane w ten sposób pliki dziennika mogą zawierać dane osobowe (w postaci adresów IP, działań podejmowanych na witrynie internetowej oraz oceny korzystania z witryny przez użytkownika). Akamai może przesyłać te dane osobowe (z plików dziennika, np. adresy IP) na swoje serwery, przechowywać je oraz przetwarzać. Większość serwerów Akamai znajduje się w stanach zjednoczonych. Akamai zapewnia, że przekazywanie danych osobowych obywateli UE poza europejski obszar gospodarczy spełnia wymogi stosownych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. W tym celu Akamai wdrożyła uznane prawnie mechanizmy dot. danych, np. tzw. standardowe klauzule umowne UE. Akamai nie będzie wykorzystywać tych danych do identyfikacji ani profilowania osób fizycznych.

Więcej informacji o warunkach użytkowania w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Akamai oraz wytyczne Akamai dot. ochrony danych osobowych można znaleźć pod adresem https://www.akamai.com/uk/en/privacy‑policies.
Hotjar

Nasza storna korzysta z rozwiązań dostarczanych przez Hotjar ltd. Hotjar pozwala na analizowanie zachowań dzięki usługom, takim jak: nagrywanie ruchów użytkownika na stronie, ścieżki konwersji, ankiety i badania opinii użytkowników oraz formularze online, heatmapy. Hotjar kompletuje informacje o sposobie korzystania użytkowników z witryny i są generowane za pomocą kodu śledzącego oraz plików cookies, a następnie są one przesyłane i przechowywane na serwerach Hotjar. Kod śledzący Hotjar może zbierać poniższe informacje:

Przy pomocy urządzenia oraz przeglądarki użytkownika Hotjar może zbierać poniższe dane:

a) adres ip urządzenia (zakodowany w sposób uniemożliwiającym identyfikację użytkownika),

b) adres email oraz imię i nazwisko użytkownika,

c) rodzaj urządzenia wraz z jego parametrami oraz rodzaj przeglądarki,

d) lokalizacja (tylko nazwa kraju z którego nastąpiło połączenie),

Zbierane informacje wykorzystujemy w celu analizowania i rozwoju naszej strony oraz usług w ramach nich dostępnych. Pliki cookies wykorzystywane przez Hotjar mają zróżnicowany czas trwania; niektóre wygasają po 365 dniach, niektóre zaraz po zakończeniu sesji.

Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe działania, przejdź do strony: https://www.hotjar.com/opt‑out
§ 11 Zmiany polityki prywatności

1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. W przypadku aktualizacji polityki użytkownik zostanie o tym powiadomiony poprzez wyświetlenie informacji lub poprzez wysłanie użytkownikowi wiadomości e‑mail. W niektórych przypadkach użytkownik może być powiadomiony z wyprzedzeniem o aktualizacji polityki, zaś fakt korzystania z usług sklepu internetowego będzie oznaczał akceptację zaktualizowanej wersji polityki.

2. Użytkownik, który nie akceptuje warunków świadczenia usług w sklepie internetowym po wejściu w życie nowszej wersji polityki, może zaprzestać korzystania z usług sklepu internetowego.

Zbieramy informacje o Twoim koszyku zakupowym podczas procesu realizacji transakcji w naszym sklepie.

Jakie dane osobowe zbieramy i dlaczego je zbieramy

Rozpoczniemy śledzenie Twojego koszyka zakupowego, gdy tylko dodasz produkt do koszyka i wpiszesz swój adres e-mail lub numer telefonu w formularzu zamówienia lub w wyskakującym oknie. Jeśli zalogowałeś się na swoje konto, rozpoczniemy śledzenie Twojego koszyka, gdy tylko dodasz produkt do koszyka.

Przechowujemy zawartość Twojego koszyka, Twój adres IP oraz dane podane przez Ciebie w formularzu zamówienia lub wyskakującym oknie, aby:

  • Wysłać Ci wiadomość e-mail lub SMS o porzuconym koszyku.
  • Poprawić doświadczenie klienta poprzez przywrócenie danych wpisanych w formularzu zamówienia w przypadku, gdy opuścisz stronę lub przypadkowo ją odświeżysz.
  • Pomóc wykrywać i zapobiegać oszustwom, takim jak nieautoryzowany dostęp, przejęcie konta lub podejrzane transakcje.

Jak długo przechowujemy Twoje dane

Będziemy przechowywać informacje o porzuconym koszyku przez 180 dni w celu przywrócenia danych koszyka i formularza zamówienia. Obejmuje to Twoje imię, nazwisko, adres rozliczeniowy, adres wysyłkowy, adres e-mail, numer telefonu, lokalizację, adres IP oraz dodatkowe informacje.

Kto ma dostęp

Administratorzy naszego sklepu i Menedżerowie Sklepu mają dostęp do danych o porzuconym koszyku, które podałeś.

Z kim dzielimy się Twoimi danymi

Możemy udostępniać dane o porzuconym koszyku stronom trzecim, które pomagają nam wysyłać przypomnienia o porzuconym koszyku; na przykład, ActiveCampaign, GetResponse, MailChimp, BulkGate lub podobne systemy.

Otrzymaj 10% rabatu

Wpisz numer kontaktowy - otrzymasz kod rabatowy -10% - zostanie automatycznie dopisana zniżka do Twojego zamówienia.